Klubben

Historikk

Kongsvinger idrettslags historie begynner med stiftelsen av Kongsvinger og Omegns Skiløberforening 31. januar 1892. Skiløberforeningen eksisterte fram til 15. desember 1923, da den gikk sammen med Kongsvinger Idrætsforening. (Kongsvinger Idrætsforening ble stiftet 24. april 1918.) I 1925 ble Arbeideridrettslaget Fram stiftet. Ved idrettsforliket i 1940, fulgte idrettslagene i Kongsvinger sine forbund, og 3. november 1940 gikk Fram og KIF sammen til et lag som tok navnet Kongsvinger Idrettslag.

I 1919 kjøpte laget skihytta på Tjernsli, årlig bygslings -avgift for tomta ble satt til kr. 24. Leien er indeksregulert og det er god kommunikasjon med grunneier. Den første idrettsbanen lå på Rasta, men i 1925 ble det vedtatt å bygge ny bane på Winsnesløkka som deretter ble brukt. Etter enorm dugnadsinnsats ble Gjemselund stadion tatt i bruk 14. juni 1953. Kongsvinger kommune overtok anlegget i 1964.  Etter større krav til økonomisk uavhengighet i gruppene ble Kongsvinger IL omorganisert til et allianseidrettslag i 1992. Det betyr at lagene er organisert som selvstendige økonomisk sett uavhengige sær-idrettslag, samtidig som de fortsatt hører inn under Allianseidrettslaget og må rapportere til dette.

Idrettslagets formål

Kongsvinger Idrettslag (heretter kalt KIL) skal være en åpen og demokratisk organisasjon hvor formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (heretter kalt NIF) KIL er organisert som et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Kongsvinger Idrettslag forholder seg til regler og retningslinjer utarbeidet av NIF og særforbund underlagt NIF.

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget handler om hvordan vi ønsker å fremstå som klubb og hvordan dette skal prege all vår atferd. Dette handler om hvordan vi vil at våre felles leveregler skal være. Verdigrunnlaget er viktig fordi det skaper stabilitet, det gir krefter og retning for fremtidig handling, det skaper identitet og gir grunnlag for kommunikasjon og handling. KIL Allianse vil sette i gang en prosess for å utarbeide et verdigrunnlag som alle lagene i alliansen kan slutte opp om og synliggjøre i sin daglige virksomhet.

Virksomhetsidé

KIL Allianse har som overordnet organ for lagene definert følgende virksomhetside; «Kongsvinger IL Allianse er en felles organisasjon for 7 idrettslag i Kongsvinger kommune. KIL Allianse skal ivareta lagenes felles identitet gjennom å bygge og beskytte merkevaren KIL. KIL Allianse skal bidra til at lagene oppnår målene for sin idrettslige virksomhet gjennom å levere og formidle kurs og veiledningstjenester innen klubbutvikling både administrativt og sportslig.»

Dette er klubbens langsiktige/strategiske plan for sin virksomhet. Den skal inneholde en beskrivelse av visjon, verdigrunnlag, virksomhetside, hovedmål, virkemidler og handlingsplan. Planen definerer hvilke strategier som skal benyttes for å nå målene. En virksomhetsplan har et tidsperspektiv på 2-4 år. Planen skal utarbeides med et bredt engasjement av klubbens medlemmer og tillitsvalgte for å få en felles forståelse og et eierskap til hvilken vei klubben  skal utvikles. Planen skal svare på:

1.  Hvorfor klubben vår er til, dvs vår virksomhetside
2.  Hvilke aktiviteter klubben skal drive med
3.  Hva som er klubbens verdier – vår identitet
4.  Hva som er klubbens felles drivkraft – vår visjon for virksomheten
5.  Hvilke mål klubben skal oppnå
6.  Hvordan klubben skal jobbe for å nå målene

Med bakgrunn i visjon, verdigrunnlag og virksomhetside skal det prioriteres hvilke fokusområder KIL allianse skal ha i planperioden med definerte mål og virkemidler for å nå målene. Dett skal til slutt ende opp i en handlingsplan.